BlackBerry Q5 - Tạo thư mục hoặc danh sách nhiệm vụ trong ứng dụng Remember

background image

thư mục hoặc danh sách nhiệm vụ trong ứng dụng Remember

1.

Nhấn

Ghi chú để tạo một thư mục mới hoặc Nhiệm vụ để tạo một danh sách nhiệm vụ mới.

2.

Nhấn

>

.

3.

Nhập

tên cho thư mục hoặc danh sách nhiệm vụ.

4.

Để

đồng bộ hóa thư mục hoặc danh sách nhiệm vụ của bạn với một tài khoản (ví dụ như tài khoản Evernote), hãy

chọn

một tài khoản từ danh sách thả xuống Lưu vào.

5.

Để

đổi màu của thư mục hoặc tác vụ, hãy nhấn vào mẫu màu khác.

6.

Nhấn

vào Lưu.

Thêm