BlackBerry Q5 - Xử lý sự cố: Vùng công việc và BlackBerry Balance

background image

lý sự cố: Vùng công việc và BlackBerry Balance

Điện

thoại của tôi bị cách ly

Nếu

thiết bị BlackBerry của bạn bị cách ly, bạn sẽ nhận được thông báo rằng bạn không thể truy cập vào vùng công việc

cho

đến khi bạn giải quyết xong vấn đề. Khi thiết bị của bạn bị cách ly, bạn không thể truy cập vào tập tin hay email trong

mạng

của tổ chức từ thiết bị của mình, nhưng bạn có thể truy cập vào tập tin được lưu trên thiết bị trong vùng công việc

của

bạn. Nếu thiết bị bị cách ly, người quản trị của bạn có thể xóa bỏ một số hoặc toàn bộ dữ liệu trên thiết bị của bạn.

Ghi

chú: Thiết bị có thể chỉ bị cách ly khi tài khoản làm việc trên thiết bị được liên kết với giải pháp Quản lý di động doanh

nghiệp

(EMM) từ BlackBerry.

Để

gỡ bỏ việc thiết bị bị cách ly, hãy thử thực hiện các bước sau:

• Nếu các dịch vụ không được kích hoạt đúng trên thẻ SIM trong thiết bị của bạn, hãy thử dùng một thẻ SIM khắc hoặc

thay

đổi gói dịch vụ không dây của bạn.

• Nếu thiết bị của bạn đang chạy trên phiên bản BlackBerry 10 OS không được tổ chức của bạn hỗ trợ, hãy liên hệ với

người

quản trị của bạn để cập nhật lên phiên bản được hỗ trợ.

• Nếu giải pháp EMM từ BlackBerry phát hiện ra rằng tính năng bảo mật trong thiết bị của bạn bị xâm phạm, hãy liên hệ

với

người quản trị để biết thông tin về cách cài đặt lại BlackBerry 10 OS.

Nếu

bạn vẫn không thể mở khóa vùng công việc của mình, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.