BlackBerry Q5 - Thay đổi các cài đặt BlackBerry Story Maker

background image

đổi các cài đặt BlackBerry Story Maker

1.

Trong

BlackBerry Story Maker, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn hình.

2.

Nhấn

vào

.

• Để thay đổi độ phân giải mà các kịch bản được lưu lại, hãy bật hoặc tắt khóa chuyển Lưu ở độ phân giải 1080p.
• Để thay đổi vị trí mà các kịch bản được lưu vào, hãy bật hoặc tắt khóa chuyển Lưu vào thẻ nhớ.

Thay