BlackBerry Q5 - Khôi phục dữ liệu thiết bị

background image

phục dữ liệu thiết bị

Với

BlackBerry Link, bạn có thể khôi phục các tập tin sao lưu bao gồm dữ liệu được hỗ trợ từ các thiết bị chạy BlackBerry

Device

Software 5.0 trở lên và BlackBerry 10 OS.

Trên

máy tính Windows, hãy thực hiện như sau:

1. Mở

BlackBerry Link.

2. Kết

nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.

3. Ở

bên hông cửa sổ BlackBerry Link, hãy nhấp vào thiết bị của bạn.

4. Nhấp

Sao lưu & Khôi phục.

5. Thực

hiện một trong những thao tác sau:

• Để khôi phục lại tất cả dữ liệu trong tập tin sao lưu vào thiết bị, hãy nhấp vào tập tin sao lưu.
• Để khôi phục các dữ liệu cụ thể trong tập tin sao lưu vào thiết bị, hãy nhấp vào tập tin sao lưu. Nhấp vào tùy chọn

Khôi

phục tùy chỉnh. Xóa hộp chọn bên cạnh một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu mà bạn không muốn khôi phục.

• Để khôi phục dữ liệu từ một tập tin sao lưu không được liệt kê, hãy nhấp

.

Chuyển đến tập tin .bbb hoặc .ipd.

Nhấp

OK.

6. Bấm

Khôi phục.

Trên

máy tính Mac, hãy thực hiện như sau:

1. Mở

BlackBerry Link.

2. Kết

nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.

3. Ở

bên hông cửa sổ BlackBerry Link, hãy nhấp vào thiết bị của bạn.

4. Nhấp

Sao lưu & Khôi phục.

5. Nhấp

Khôi phục thiết bị.

6. Thực

hiện một trong những thao tác sau:

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

227

background image

• Để khôi phục lại tất cả dữ liệu trong tập tin sao lưu vào thiết bị, hãy nhấp vào tập tin sao lưu.
• Để khôi phục các dữ liệu cụ thể trong tập tin sao lưu vào thiết bị, hãy nhấp vào tập tin sao lưu. Xóa hộp chọn Khôi

phục

tất cả dữ liệu. Xóa hộp chọn bên cạnh một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu mà bạn không muốn khôi phục.

• Để khôi phục dữ liệu từ một tập tin sao lưu không được liệt kê, hãy nhấp Thay đổi . Chuyển đến tập tin .bbb

hoặc

.ipd. Nhấp OK.

• Để xóa bỏ tất cả các dữ liệu thiết bị và khôi phục lại thiết bị của bạn về cài đặt gốc mặc định của máy, hãy nhấp

Khôi

phục về cài đặt gốc.

7. Nhấp

Khôi phục.

Giới