BlackBerry Q5 - Sử dụng tín hiệu âm thanh với BlackBerry Screen Reader

background image

dụng tín hiệu âm thanh với BlackBerry Screen Reader

BlackBerry

Screen Reader của bạn có thể phát ra tín hiệu âm thanh cho các sự kiện trên máy BlackBerry. Theo mặc định,

cài

đặt này được bật và bạn sẽ nghe các tín hiệu âm thanh sau:

• Lỗi một tác vụ
• Một tác vụ sắp bắt đầu hoặc kết thúc
• Một trang hoặc màn hình được làm mới hoặc thay đổi
• Bạn đã thay đổi một khóa chuyển, hộp chọn hoặc tùy chọn
• Một menu được mở hoặc đóng lại
• Bàn phím sẽ được hiển thị hoặc ẩn đi, nếu bạn có một thiết bị hoàn toàn cảm ứng.

Bật