BlackBerry Q5 - Sử dụng BlackBerry Screen Reader với bàn phím gắn ngoài

background image

dụng BlackBerry Screen Reader với bàn phím gắn ngoài

Bạn

có thể sử dụng BlackBerry Screen Reader với một bàn phím gắn ngoài, ví dụ như bàn phím hỗ trợ Bluetooth hoặc bàn

phím

USB. Bạn có thể điều khiển BlackBerry Screen Reader bằng các cử chỉ sau trên bàn phím gắn ngoài của mình.

Mục

tiêu

Hành

động

Tăng

kích cỡ khúc văn bản hoặc giá trị thanh trượt

Bấm

phím Mũi tên lên.

Giảm

kích cỡ khúc văn bản hoặc giá trị thanh trượt

Bấm

phím Mũi tên xuống.

Di

chuyển tới mục trước đó

Bấm

phím Mũi tên trái.

Di

chuyển đến mục tiếp theo

Bấm

phím Mũi tên phải.

Đọc

từ đầu trang

Bấm

Ctrl+A.

Đọc

từ vị trí hiện tại

Bấm

Ctrl+Shift+A.

Cài

và nói điểm liên quan hiện tại

Bấm

Ctrl+Enter hoặc Ctrl+Spacebar.

Truy

cập Chế độ Khám phá

Ghi

chú: Chế độ Khám phá cho phép bạn tìm và tương tác

với

các điểm liên quan, chẳng hạn như các chữ, từ ngữ,

nút,

liên kết, các mục menu và hình ảnh. Các điểm liên

quan

này được làm nổi bật.

Bấm

Ctrl+Shift+Enter hoặc Ctrl+Shift+Spacebar.

Dừng

BlackBerry Screen Reader không cho đọc

Bấm

Ctrl+S.

Bật

hoặc tắt chế độ Tối

Bấm

Ctrl+Shift+S.

Cho

biết vị trí điểm liên quan sẽ được cài trên màn hình của

bạn.

Bấm

Ctrl+Dấu chấm(.)

Ghi

chú: Bạn có thể sử dụng cử chỉ này làm công cụ định vị

"Tôi

đang ở đâu" nếu bị lạc trên màn hình. BlackBerry

Screen

Reader sẽ đọc các mô tả, vị trí của điểm liên quan

tên ứng dụng.

Cử