BlackBerry Q5 - Thêm cấu hình VPN

background image

cấu hình VPN

Bạn

cần một kết nối Wi-Fi hoặc VPN trước khi có thể thêm một cấu hình VPN mới.

Một

cấu hình VPN có chứa thông tin bạn cần để đăng nhập vào mạng của tổ chức của bạn qua kết nối VPN hoặc Wi-Fi.

Bạn

có thể có một hoặc nhiều cấu hình VPN trên thiết bị BlackBerry của mình, phụ thuộc vào các tùy chọn mà người quản

trị

cài cho bạn.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

158

background image

Nếu

bạn sử dụng tài khoản công việc được hỗ trợ bởi giải pháp Enterprise Mobility Management (Quản lý Di động Doanh

nghiệp)

từ BlackBerry, một vài cấu hình VPN có thể tự động được thêm vào và bạn không cần phải thêm cấu hình VPN một

cách

thủ công. Nếu bạn không thấy tùy chọn để thêm hồ sơ VPN, nghĩa là người quản trị của bạn đã tắt loại kết nối này.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Mạng và kết nối > VPN >

.

3.

Điền

đầy đủ vào các trường. Nếu bạn không có các thông tin được yêu cầu, hãy liên lạc với người quản trị.

4.

Nhấn

Lưu.

Xử