BlackBerry Q5 - Thay đổi mật khẩu BlackBerry ID

background image

đổi mật khẩu BlackBerry ID

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt và thông tin cơ bản

41

background image

2.

Nhấn

Cài đặt > BlackBerry ID.

3.

Nhấn

Đổi mật khẩu.

Thay