BlackBerry Q5 - Rời khỏi hoặc đóng một ứng dụng

background image

khỏi hoặc đóng một ứng dụng

Thay

vì đóng ứng dụng khi đã dùng nó xong, bạn có thể chạy đa nhiệm dễ dàng hơn bằng cách thu nhỏ ứng dụng. Bạn có

thể

thấy các ứng dụng đang mở được bố trí dưới dạng các Khung Hoạt động trên màn hình chính cũng như có thể nhấn vào

một

Khung Hoạt động để trở về ứng dụng đó toàn màn hình. Một khi đã thu nhỏ ứng dụng, bạn có thể đóng nó từ màn hình

chính.

1.

Để

thu nhỏ một ứng dụng, hãy vuốt từ phía dưới cùng của màn hình lên trên. Ứng dụng đó sẽ được sắp xếp dưới dạng

một

Khung Hoạt động trên màn hình chính.

2.

Để

đóng một ứng dụng sau khi đã thu nhỏ, trên màn hình chính, tại Khung Hoạt động, hãy nhấn .

Di