BlackBerry Q5 - Tính toán tiền boa

background image

toán tiền boa

Khi

ở nhà hàng, bạn có thể sử dụng máy tính tiền boa để biết cần để lại tiền boa là bao nhiêu. Bạn có thể tùy chỉnh các

phép

tính của mình để chỉ định số người có trong hóa đơn và tỷ lệ phần trăm theo hóa đơn hoặc tính toán phần trăm tiền

boa.

Máy tính tiền boa cũng có thể tính toán mỗi người sẽ trả bao nhiêu cho hóa đơn, giúp dễ dàng chia hóa đơn cho mọi

người

trong bàn.

1.

Trong

ứng dụng Máy tính, nhấn Tiền boa.

2.

Trong

trường Hóa đơn, hãy nhập vào tổng số tiền của hóa đơn.

3.

Trong

trường Tiền boa, hãy nhập vào tỷ lệ phần trăm.

4.

Trong

trường Số người, hãy nhập số lượng người bạn sẽ cùng chia hóa đơn.

5.

Để

làm tròn lên tổng số tiền, hãy nhấn vào dấu chọn Làm tròn lên.

Xem