BlackBerry Q5 - เริ่มการแชท joyn

background image

เริ่มการแชท

joyn

1.

ในแอปพลิเคชันผูติดตอ

หรือในมุมมองรายละเอียดผูติดตอ

ใหแตะที่

ที่อยูดานขางชื่อผูติดตอ

2.

ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

:

พิมพขอความของคุณ

แตะที่อิโมทิคอน

ในการแนบรูปภาพหรือไฟล

ใหแตะที่

3.

แตะที่

สง

เคล็ดลับ

:

คุณยังสามารถคนหา

เริ่ม

และตอบกลับแชท

joyn

ของคุณไดใน

BlackBerry Hub

เชิญผูติดตอ

joyn

รายอื่นเขารวมการแชท

คุณมีเรื่องราวที่ตองการปรึกษาภายในกลุมหรือไม

?

คุณสามารถแชทกับบุคคลมากกวาหนึ่งคน

เพื่อชวยใหสามารถตัดสินใจไดเร็วขึ้น

และทุกคน

สามารถรับขอมูลไดพรอมกันในคราวเดียว

1.

ที่ดานลางของการแชท

joyn

ใหแตะที่

>

สรางกลุม

2.

แตะที่

+

เพื่อเพิ่มผูติดตอรายอื่น

ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ซ้ำ

สำหรับผูติดตอแตละรายที่คุณตองการเพิ่ม

คูมือผูใช

BlackBerry Hub

และอีเมล

107

background image

3.

หากตองการ

ใหพิมพหัวขอการแชท

4.

พิมพขอความของคุณ

5.

แตะที่

สง

ลบการแชท

joyn

บนหนาจอการแชท

ใหแตะที่

>