BlackBerry Q5 - ลบข้อความ

background image

ลบขอความ

ใน

BlackBerry Hub

ใหดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้

:

เพื่อลบขอความเดียว

ใหสัมผัสขอความคางไว

แตะที่

เพื่อลบขอความมากกวาหนึ่งขอความ

ใหสัมผัสขอความคางไว

แตะที่

แตะที่ขอความอื่นซึ่งคุณตองการลบ

แตะที่

>

เพื่อลบขอความทั้งหมดกอนวันที่ระบุไว

ใหสัมผัสแถบวันที่คางไว

ขอความที่มีการสงหรือรับแลวกอนวันที่ดังกลาวจะไดรับการไฮไลตไว

แตะที่

ในการลบขอความเฉพาะจากอุปกรณของคุณ

แตยังคงจัดเก็บไวในเซิรฟเวอรรับสงขอความ

ใหแตะที่

>

>

การแสดงผลและการ

ดำเนินการ

ในรายการ

ลบบน

แบบเปดลงมา

ใหเลือก

เฉพาะ

Hub