BlackBerry Q5 - การจัดการข้อความ

background image

การจัดการขอความ

จัดระบบไดโดยการจัดการขอความของคุณใน

BlackBerry Hub

คุณสามารถจัดไฟลขอความ

ทำเครื่องหมายแฟล็กขอความที่สำคัญ

หรือ

บันทึกขอความรางไวเพื่อใชในภายหลัง