BlackBerry Q5 - การเบราส์อย่างปลอดภัย

background image

การเบราสอยางปลอดภัย

เพื่อชวยใหคุณสามารถเขาไปดูไดอยางปลอดภัย

คุณสามารถตรวจสอบใบรับรองของเว็บไซต

เปลี่ยนการตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

และ

เปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตสำหรับเว็บไซตเฉพาะใน

เบราวเซอร

BlackBerry