BlackBerry Q5 - ทำรายการโปรดสมาร์ทแท็ก

background image

ทำรายการโปรดสมารทแท็ก

คุณสามารถสรางสมารทแท็กใหหาเจอไดงายขึ้น

โดยทำเครื่องหมายใหเปนรายการโปรด

1.

ในแอปพลิเคชัน

สมารทแท็ก

ใหสัมผัสแท็กที่คุณตองการทำเปนรายการโปรดคางไว

2.

แตะที่

ดูสมารทแท็กรายการโปรดของคุณ

ในแอปพลิเคชัน

สมารทแท็ก

ใหแตะที่

>