BlackBerry Q5 - ย้ายรูปภาพไปยังอัลบั้มอื่น

background image

ยายรูปภาพไปยังอัลบั้มอื่น

1.

ในแอปพลิเคชันรูปภาพ

ใหสัมผัสรูปภาพที่คุณตองการยายคางไว

2.

แตะที่

3.

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

:

แตะที่อัลบั้มที่คุณตองการยายรูปภาพไปยัง

เพื่อสรางอัลบั้ม

ใหแตะที่

เลือกตำแหนงที่คุณตองการบันทึกอัลบั้มเขา

ปอนชื่อสำหรับอัลบั้ม

4.

แตะที่

ยาย

คูมือผูใช

มีเดีย

130