BlackBerry Q5 - ฉันไม่สามารถบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอไว้บนมีเดียการ์ดของฉัน

background image

ฉันไมสามารถบันทึกรูปภาพหรือวิดีโอไวบนมีเดียการดของฉัน

ลองดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

:

ลบไฟลมีเดียเกาทิ้งเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บขอมูล

และลองอีกครั้ง

ใสมีเดียการดอื่น

ในแอปพลิเคชันตัวจัดการไฟล

ใหเบราสไปที่มีเดียการดของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวา

มีโฟลเดอรกลองอยูและพรอมใชงาน

หากจำเปน

ให

สรางโฟลเดอรใหมชื่อวา

Camera

ในแอปพลิเคชันตัวจัดการไฟล

ใหเบราสไปที่มีเดียการดของคุณ

ตรวจสอบวา

มีไฟลอื่นที่มีชื่อวา

Camera

หรือไม

ลบหรือยายไฟลอื่นที่มีชื่อ

วา

Camera

ไปยังโฟลเดอรอื่น