BlackBerry Q5 - เปลี่ยนมุมมองตามค่าเริ่มต้นในแอปพลิเคชัน Remember

background image

เพื่อใหคุณสามารถเห็นรายการที่สำคัญสำหรับคุณ

เมื่อคุณเปด

BlackBerry Remember

1.

ในโฟลเดอรหรือหนาจอโฟลเดอร

Remember

ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ

2.

แตะที่

3.

ในรายการ

มุมมองตามคาเริ่มตน

ที่เปดลงมา

ใหเลือกขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

:

มุมมองงาน

มุมมองบันทึกยอ

มุมมองแท็ก

ลาสุด

คูมือผูใช

ผลผลิตและการดำเนินงาน

346

background image

รีสตารทแอปพลิเคชันเพื่อกำหนดใชรายการที่เปลี่ยนแปลงไว

การแกไขปญหา

:

แอปพลิเคชัน

Remember

ฉันเพิ่มวันครบกำหนด

แท็ก

บันทึกยอในรูปของเสียง

หรือเอกสารแนบลงในรายการ

บันทึกไมได

หากรายการบันทึกของคุณอยูในโฟลเดอรที่ซิงคกับบัญชีอีเมลหรือบัญชี

Evernote

ที่คุณเพิ่มลงในอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณ

คุณอาจไม

สามารถเพิ่มวันครบกำหนด

แท็ก

หรือเอกสารแนบลงในรายการบันทึกได

ลองยายรายการบันทึกไปไวในโฟลเดอรใหม

ฉันไมสามารถสงบางอยางไปยังแอปพลิเคชัน

Remember

บางรายการจะไมสามารถสงโดยตรงไปยัง

BlackBerry Remember

ได

คุณควรที่จะสามารถสงภาพถาย

วิดีโอ

ไฟลเสียง

เว็บไซต

ผูติดตอ

และ

ไฟล

Documents To Go