BlackBerry Q5 - สแกนรหัสผ่านของคุณสำหรับความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย

background image

สแกนรหัสผานของคุณสำหรับความเสี่ยงดานการรักษาความ

ปลอดภัย

คุณสามารถสแกนรหัสผาน

ที่เก็บรหัสผาน

ของคุณสำหรับรหัสผานที่คาดเดาไดงาย

ทั่วไป

หรือที่มีความเสี่ยง

1.

ในแอปพลิเคชัน

ที่เก็บรหัสผาน

ใหแตะที่

2.

แตะที่

สแกนทันที

3.

แตะที่ขอมูลบันทึกรหัสผานที่มีการทำเครื่องหมายแฟลกไวเพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เชื่อมโยงเขาไว

เพื่อทำใหรหัสผานมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ใหเปลี่ยนรหัสผานใน

ที่เก็บรหัสผาน

และบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงไว

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

366