วิธีใช้ BlackBerry Q5

background image

BlackBerry Q5 Smartphone

เวอรชัน

: 10.3.2

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ

: 2015-06-09

SWD-20150609100303220

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

.................................................................................................................................. 6

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

........................................................................................................................................6

ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ

...............................................................................................................9

ขอแตกตางเกี่ยวกับ

BlackBerry 10 OS

คืออะไร

? ................................................................................................. 10

ไอคอนการแจง

................................................................................................................................................17

ไอคอนเมนู

......................................................................................................................................................18

การตั้งคาอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................... 18

การใชวิธีการ

..................................................................................................................................................22

การใชงานขั้นสูง

.............................................................................................................................................. 29

การปรับแตงอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................31

สลับอุปกรณ

..................................................................................................................................................31

เกี่ยวกับ

BlackBerry ID .................................................................................................................................. 44

โทรศัพทและวอยซ

............................................................................................................................................ 48

โทรศัพท

........................................................................................................................................................ 48

การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา

.............................................................................................................................59

วอยซเมล

.......................................................................................................................................................67

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 71

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 71

joyn

สำหรับอุปกรณ

BlackBerry 10 ..............................................................................................................107

มีเดีย

...........................................................................................................................................................110

background image

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย

.................................................................................................................................... 110

นามสกุล

รูปแบบ

และ

ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน

........................................................................110

การแกไขปญหา

:

มีเดีย

.....................................................................................................................................112

กลอง

......................................................................................................................................................... 112

รูปภาพ

....................................................................................................................................................... 123

เพลง

.......................................................................................................................................................... 132

วิดีโอ

...........................................................................................................................................................137

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................143

การแบงปนมีเดีย

............................................................................................................................................ 147

วิทยุ

FM......................................................................................................................................................148

การตั้งคา

.....................................................................................................................................................151

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง

...............................................................................................................151

อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

................................................................................................................... 155

แบตเตอรี่และพลังงาน

..................................................................................................................................... 157

การเชื่อมตอ

.................................................................................................................................................166

แปนพิมพ

BlackBerry

และการพิมพ

..................................................................................................................199

ภาษา

...........................................................................................................................................................208

วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ

......................................................................................................................211

การแสดงผลบนหนาจอ

.................................................................................................................................. 224

ระบบชวยในการเขาถึง

.....................................................................................................................................225

มีเดียการดและที่เก็บขอมูล

................................................................................................................................ 247

การใชอุปกรณของคุณดวย

BlackBerry Link .................................................................................................. 252

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

...............................................................................................................................265

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

..............................................................................................................................265

background image

เกี่ยวกับ

BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 268

ปฏิทิน

......................................................................................................................................................... 273

ผูติดตอ

...................................................................................................................................................... 286

นาฬิกา

........................................................................................................................................................295

แอปพลิเคชัน

Android....................................................................................................................................301

แผนที่และ

GPS.............................................................................................................................................. 303

เบราวเซอร

...................................................................................................................................................312

สมารทแท็ก

..................................................................................................................................................322

ตัวจัดการไฟล

..............................................................................................................................................327

เครื่องคิดเลข

................................................................................................................................................ 331

ผลผลิตและการดำเนินงาน

............................................................................................................................... 333

เกี่ยวกับ

BlackBerry Balance

และพื้นที่งานของคุณ

.......................................................................................... 333

ขอควรจำ

.................................................................................................................................................... 340

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

..................................................................................................... 348

รหัสผานและการล็อก

......................................................................................................................................348

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

............................................................................... 356

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................357

การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ

...................................................................................... 359

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

....................................................................................................................360

ที่เก็บรหัสผาน

..............................................................................................................................................363

คำประกาศทางกฎหมาย

...................................................................................................................................368

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณมีความปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

และชวยใหคุณสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ

คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ

ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด

เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม

คุณสามารถเลือกปฏิทิน

เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการ

ประชุม
เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม

คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ

ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวาง

ชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

คูมือผูใช