BlackBerry Q5 - Pošaljite e-poštu i poruke iz BlackBerry Hub

background image

Pošaljite e-poštu i poruke iz BlackBerry Hub

Iz BlackBerry Hubmožete slati poruke e-pošte, tekstne poruke, Facebook poruke, direktne Twitter poruke, LinkedIn
poruke, BBM poruke ili ostale vrste poruka čavrljanja ovisno o usluzi bežičnog prijenosa podataka i računa koje ste dodali u
uređaj BlackBerry . Kad dodirnete Sastavi, aplikacija BlackBerry Hub predlaže vrste poruka na temelju poruka koje obično
sastavljate.

1.

U BlackBerry Hubdodirnite

.

2.

Dodirnite vrstu poruke.

3.

Dodajte ili odaberite primatelja poruke:
• Za e-poštu upišite ime kontakta ili adresu e-pošte u polje Prima . Za brzo dodavanje kontakata možete

jednostavno dodirnuti predložene kontakte koji se pojavljuju ispod polja Prima .

Korisnički priručnik

BlackBerry Hub i e-pošta

72

background image

• Za Facebook, Twitterili LinkedIn poruke upišite ime kontakta u polje Prima .
• Za tekstne poruke upišite ime kontakta ili telefonski broj.
• Za BBM i ostale poruke čavrljanja odaberite kontakt iz popisa.

4.

Upišite poruku.

5.

Dodirnite Pošalji ili tipku Unos .

Odgovaranje ili prosljeđivanje poruke e-pošte

U e-pošti učinite jedno od sljedećeg:

• Kako biste odgovorili na e-poštu, dodirnite

.

• Kako biste odgovorili svim primateljima e-pošte, dodirnite

.

• Kako biste proslijedili e-poštu, dodirnite

.

Savjet: Kad odgovarate na e-poštu, imate opciju brisanja teksta izvorne poruke. Dodirnite

>

.

Dodavanje datoteke poruci e-pošte ili tekstnoj poruci

Ako vaša usluga prijenosa podataka podržava MMS poruke, tekstnoj poruci možete dodati privitak.

1.

Dok sastavljate poruku e-pošte ili tekstnu poruku, dodirnite

.

2.

Pronađite datoteku.

3.

Dodirnite datoteku.

Savjet: Kada šaljete e-poštu s priloženom slikom možete smanjiti veličinu poruke smanjivanjem veličine priloga slike. Na
zaslonu Veličina slike dodirnite veličinu. Dodirnite Pošalji.

Dodavanje BCC primatelja u poruku e-pošte

1.

Dok sastavljate poruku, dodirnite

>

.

2.

Unesite ime kontakta ili adresu e-pošte.

Pošaljite e-poštu ili pozivnicu za sastanak kad sastavljate drugu poruku

Kad sastavljate e-poštu, možete također poslati pozivnicu za sastanak primatelju ili poslati zasebnu e-poštu.

1.

Dok sastavljate poruku dodirnite i držite ime u polju Prima, CC (kopija) ili BCC (skrivena kopija).

2.

Učinite nešto od sljedećeg:

• Kako biste poslali zasebnu e-poštu primatelju kad odgovarate na poruku, dodirnite

.

Korisnički priručnik

BlackBerry Hub i e-pošta

73

background image

• Kako biste poslali pozivnicu za sastanak primatelju, dodirnite

.

• Kako biste primatelja dodali u kontakte, dodirnite

.

Sastavite e-poštu u običnom tekstnom formatu

Možete smanjiti veličinu poruka e-pošte ili niti e-pošte prebacivanjem iz HTML-formata u obični tekstni format.

1.

U e-pošti dodirnite

.

2.

Dodirnite

.

Promjena formatiranja teksta u poruci e-pošte

Podebljajte, napišite u kurzivu i podcrtajte tekst; napravite brojčane ili označene popise; promijenite veličinu i boju fonta.

1.

Dok sastavljate poruku, dodirnite

.

2.

Koristite alatnu traku za formatiranje kako biste primijenili formatiranje na svoj tekst.

Prosljeđivanje tekstnih poruka

1.

U BlackBerry Hubdodirnite i držite tekstnu poruku.

2.

Dodirnite

.

Proslijedi PIN poruku kao e-poštu

Možda ćete željeti pohraniti informaciju koju šaljete ili primate u PIN poruci. Možete proslijediti poruku sebi ili drugima kao
e-poštu.

1.

U BlackBerry Hubdodirnite i držite PIN poruku.

2.

Dodirnite

.