עזרה BlackBerry Q5

background image

BlackBerry Q5 Smartphone

הסרג

:

10.3.2

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2015-06-09

SWD-20150609101801214

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

...................................................................................................................................

6

שדח

הרודהמב

וז

....................................................................................................................................

6

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

.......................................................................................................................

8

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

............................................................................................................

10

ילמס

הארתה

.......................................................................................................................................

16

םילמס

טירפתב

....................................................................................................................................

17

תרדגה

רישכמה

ךלש

............................................................................................................................

17

שומישה

תווחמב

..................................................................................................................................

20

תויצקארטניא

תומדקתמ

.......................................................................................................................

27

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

...................................................................................................................

28

תפלחה

רישכמ

....................................................................................................................................

29

תודוא

BlackBerry ID

..........................................................................................................................

39

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

42

ןופלט

.................................................................................................................................................

42

תוארתה

םילוצלצו

................................................................................................................................

51

את

ילוק

..............................................................................................................................................

58

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

.....................................................................................................................

61

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..........................................................................................................

61

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

........................................................................................................

90

הידמ

.............................................................................................................................................................

93

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

.................................................................................................................

93

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.........................................................

93

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................

94

המלצמ

...............................................................................................................................................

94

תונומת

.............................................................................................................................................

103

הקיסומ

............................................................................................................................................

111

םינוטרס

...........................................................................................................................................

115

background image

BlackBerry Story Maker

..................................................................................................................

120

ףותיש

הידמ

......................................................................................................................................

123

וידר

FM

...........................................................................................................................................

124

תורדגה

.......................................................................................................................................................

127

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

.....................................................................................................

127

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

............................................................................................................

131

הללוס

חתמו

......................................................................................................................................

132

םירוביח

............................................................................................................................................

139

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

...............................................................................................................

164

הפש

................................................................................................................................................

172

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.......................................................................................................................

174

תגוצת

ךסמ

.......................................................................................................................................

185

תושיגנ

.............................................................................................................................................

186

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

..........................................................................................................................

203

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

.........................................................................................

208

םימושיי

תונוכתו

...........................................................................................................................................

218

ןוגרא

םימושיי

...................................................................................................................................

218

תודוא

BlackBerry Assistant

.............................................................................................................

220

חול

הנש

...........................................................................................................................................

224

ישנא

רשק

.........................................................................................................................................

235

ןועש

................................................................................................................................................

242

ימושיי

Android

.................................................................................................................................

247

תופמ

ו

-

GPS

......................................................................................................................................

249

ןפדפד

..............................................................................................................................................

256

תויגת

תומכח

....................................................................................................................................

264

להנמ

םיצבק

.....................................................................................................................................

268

ןובשחמ

............................................................................................................................................

271

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

273

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..................................................................................

273

רוכז

.................................................................................................................................................

279

background image

החטבא

יוביגו

...............................................................................................................................................

285

תואמסיס

הליענו

................................................................................................................................

285

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

.................................................................................................

291

BlackBerry Protect

.........................................................................................................................

292

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

.............................................................................

293

תורדגה

החטבא

.................................................................................................................................

294

רמוש

תואמסיס

.................................................................................................................................

296

העדוה

תיטפשמ

............................................................................................................................................

301

background image

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

שדח

הרודהמב

וז

תורכיה

םע

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.1

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

קינעמ

ךל

תונוכת

תושדח